Política de privacitat

Les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies, seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable la Fundació Indústries de la Carn (FIC) amb domicili a C/ Llull, 321 - 08019 Barcelona. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d'oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679 i la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

La FIC no cedirà ni compartirà les dades amb tercers sense el seu consentiment exprés.

L'usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat dirigint-se a aquest efecte mitjançant correu electrònic a la següent adreça: fic@fundacio.org identificant-se degudament i indicant de forma expressa el concret dret que es vol exercir.

Les dades personals que s'han incorporat al registre estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per poder preservar la confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat, als nivells de seguretat que legalment es requereixen.

La FIC es compromet a tractar les seves dades personals mentre realment siguin útils i necessaris per a poder oferir-li un servei de qualitat mitjançant el seu tractament. Per això, la FIC realitzarà tots els esforços oportuns i raonables per minimitzar el termini de tractament i conservació de les seves dades personals.