Curs AOIV Aragó

Curs Auxiliar d'inspecció Veterinària - ARAGÓNOU CURS PER FORMAR AUXILIARS OFICIALS D'INSPECCIÓ VETERINÀRIA D'ARAGÓ 

 

La Fundació Privada d'Indístries de la Carn (FIC) ha planificat una formació  una formació oficial d'Auxiliar Oficial d'Inspecció Veterinària (AOIV), que s'impartirà a la Llotja de Binèfar.


Aquesta formació, de 100 hores teòriques y 400 horas pràctiques, té com objectiu formar persones perquè s'acreditin oficialment i puguin treballar com AOIV en escorxadors d'Aragó, donant suport als veterinaris oficials.


De les 100 hores teòriques se'n faran 50 en modalitat presencial, els dissabtes al matí, i les altres 50 es faran en una plataforma de teleformació, en la que es podran trobar continguts, proves d'avaluació i altres materials. A més, la formació es complementarà amb sessions de repàs en aula virtual.

Les 400 hores de pràctica es faran en escorxadors de la zona de Binèfar. Les persones que puguin tenir coneixements i experiència d'aquesta tasca, podran fer tràmits d'homologació d'aquesta part de la formació.

Els llocs de treball seran en els escorxadors de la zona de Binèfar. El número d'Auxiliars que hi haurà en cada escorxador l'ha assignat el Gobierno de Aragón.

No hi ha requisits d'accés; els continguts del curs són suficients per preparar l'examen que ha de permetre treballar com a Auxiliar Oficial d'Inspecció Veterinària. Cal tenir cotxe perquè els escorxadors no estan en centre urbà. 

 

Les places són limitades


Data d'inici: 6 de març
Data  de finalització: 29 de maig
Calendari: dissabtes de 9 a 14h
Lloc: Llotja de Binèfar

Objectius

L'objectiu generak de la formació és capacitar dels coneixements, habilitats i les actituds necessàries que han de tenir les persones que prestin serveis com a Auxiliar Oficial d'Inspecció veterinària, perquè puguin fer les funcions amb garanties de seguretat alimentària i seguint les directrius de les normatives europees en els escorxadors.

 

Objectius específics:

- Conèixer la normativa d'aplicació en l'àmbito de la inspecció veterinària en escorxadors.
- Adquirir coneixements sobre la indústria agrària en general i càrnia en particular; com s'organitza, quins són els seus mètodes de producció i de comerç, les bones pràctiques i la tecnologia relativa al sacrifici i l'especejament.
- Adquirir coneixements generals sobre les inquietuds dels consumidors i el control de la qualitat alimentària.
- Adquirir coneixements generals sobre anatomia, fisiologia i patologia dels animals sacrificats.

- Adquirir coneixements generals sobre les malalties que poden afectar els animals, i l'ús de medicaments i vacunes. 

- Adquirir coneixements suficients de benestar animal en l'explotació, en el transport i en el sacrifici.
- Adquirir coneixements d'higiene i bones pràctiques d'higiene, especialment higiene industrial, higiene en el sacrifici, especejament i emmagatzematge, higiene en el treball i inspecció sanitària.

-Adquirir coneixements sobre el sistema APPCC, l'auditoria d'aquest sistema i com s'aplica en les empreses.

Programa detallat del curs

 

La formació es correspon amb la regulada en el punt  5 del Capítol II de l'Anex II del Reglament Delegat (UE) 2019/624 de la Comissió, de 8 de febrer de 2019. I l'ORDRE SAN/514/2020, del departament de Sanidad del Gobierno de Aragón, que regula els procediments d'autorització d'entitats oficials d'inspecció veterinària i d'habilitació del personal auxiliar oficial d'inspecció veterinària.
 

El contingut de la formació es: 

 

 1. 1.     En relació amb les explotacions.
  1. Organització de la indústria agrària, mètodes de producció i normes del comerç internacional per als anmals. 
  2. Bones pràctiques de ramaderia.
  3. Coneixements bàsics sobre les malalties, en particular zoonosis per virus, bacteris i paràsits.
  4. Seguiment de les malalties, ús de medicaments i vacunes, assajos per a la detecció de residus. 
  5. Higiene i inspecciói sanitària
  6. Benestar dels animals en l'explotació i durant el transport
  7. Requisits medioambientals en els edificis, en les explotaciones i en general.
  8. Disposicions generals, reglamentàries i administratives pertinents.
  9. Inquietuds dels consumidors i control de la qualitat.

 

 1. 2.     En relació amb els escorxadors, els estabiliments de manipulació de les peces de caça i les sales d'especejament 
  1. Organització de la indústria càrnia, mètodes de producció, normes del comerç internacional per a aliments i la tecnologia relatica al sacrifici i a l'especejament.
  2. Coneixements bàsics sobre higiene i bones pràctiques d'higiene, en particular sobre la higiene industrial, la higiene en el sacrifici, l'especejament i l'emmagatzematge, així com sobre la higiene en el treball.
  3. Coneixements bàsics del sistema APPCC i l'auditoria dels procediments basats en aquest sistema.
  4. Benestar dels animals en la descarrega després del transport i en l'escorxador.
  5. Coneixements bàsics sobre l'anatomia i la fisiologia dels animals sacrificats.
  6. Coneixements bàsics sobre la patologia dels animals sacrificats.
  7. Coneixements bàsics sobre l'anatomia patològica dels animals sacrificats.
  8. Coneixements pertinents sobre les Encefalopaties Espongiformes Trasmisibles i altres zoonosis i agents zoonòtics importants, així com sobre importants malalties dels animals.
  9. Coneixements sobre els mètodes i procediments de sacrifici, inspecció, preparació, embalatge, envasat i transport de carn fresca.
  10. Coneixements bàsico de microbiologia
  11. Inspecció ante mortem.
  12. Mostreig i anàlisi per detectar la presència de Trichinella
  13. Inspecció post mortem.
  14. Tasques administratives.
  15. Coneixements sobre les disposicions legals, reglamentàries i administratives pertinents.
  16. Procediment de mostreig.
  17. Aspectes relacionats amb el frau.

Import i inscripcióEl preu del curs és de 450€ la part teòrica, i 200€ la part pràctica. Les persones que tinguin coneixements i experiència professional poden fer tràmits d'homologació d'aqesta part de la formació, però cal analitzar-ho en cada cas. El pagament pot ser fraccionat, en 3 pagaments.


Les persones interessades han d'enviar un correu a formacio@fundacio.org, indicant nom, correu i telèfon de contacte.